تبلیغات
دانشمندان پنجم فاضلی - سوالات تستی فارسی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

1- درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی              لغت نامه ها          به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند

2- زمان کدام جمله گذشته است ؟

زهرا می خواهد به مدرسه برود                                                      عباس مدرسه رفت       

مریم به مدرسه می رود                                            جوادوزهره به مدرسه خواهند رفت3- درجمله زیرچندکلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که ازخطربترسد ولی دست وپای خود راگم نکند وبا کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند »                

یک کلمه      دوکلمه        سه کلمه          چهارکلمه

4- کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

دنده     پاینده      شوینده     تابنده

5-  کدام فعل ماضی است ؟

بخواند     خواهم رفت      گفته ام        می روم

6- درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟         پزشک بیمار رامعالجه کرد        

پزشک      بیمار    معالجه          کرد

7- کدام یک از موارد زیر« موصوف وصفت » است ؟

آفتاب طلایی     دریای خزر       خانه ی  ساحلی            آینه ی روزگار

8-  دردستورزبا فارسی« را » نشانه چیست ؟

مضاف الیه        مفعول       قید       موصوف

9- اسم یاضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن کامل کند چه می نامند؟

صفت        موصوف         مضاف         مضاف الیه

10- قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

نهاد             قید         مفعول          گزاره

11- درجای خالی ضمیرمناسب کدام است ؟   مادیروز.......رادیدیم که به کتابخانه می رفت.

شما         او       آن ها        تو

12- درجمله « حافظ هفت قرن پیش درشیراز می زیست » نهادچندکلمه است ؟

یک کلمه      دوکلمه       سه کلمه       چهارکلمه

13- درمصراع « زکوشش به هرچیز خواهی رسید» فعل چندم شخص است ؟

سوم شخص مفرد       دوم شخص مفرد     سوم شخص جمع      دوم شخص جمع

14- درجمله مقابل کلمه «شگفت آور» ازنظردستوری چیست ؟      نبرددلاوران ایرانی شگفت آوربود

صفت           نهاد         قید     مضاف الیه

15- دربیت « جداشد یکی چشمه ازکوهسار       به ره گشت ناگه به سنگی دچار » قید کدام است ؟

چشمه       دچار       سنگ      ناگه

16- کدام یک ازترکیب های زیر «مضاف ومضاف الیه» است ؟

بهارایمان   قلب سرشار       مدادبزرگ     نگاه خسته

17- درابتدای جمله « چه ساعتی خواهید آمد ؟» ازچه ضمیری می توان استفاده کرد ؟

اول شخص جمع        اول شخص مفرد        دوم شخص جمع         سوم شخص مفرد

18- کدام یک از فعل های زیربه مفعول نیاز دارد ؟

خنداند     چرخید       گردید     نشست

19- کدام ترکیب بابقیه متفاوت است ؟

شعرحافظ        غزل های او       مرزهای ایران       شاعربلند آوازه

20- جمله « اوبه گردش می رود » به زمان مستقبل کدام است ؟

اوبه گردش رفته است       اودیروزبه گردش رفتتاریخ : دوشنبه 4 دی 1391 | 10:56 ب.ظ | نویسنده : سیده سودابه فاضلی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • حسابدار